Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze Château de Barbet website wordt gemaakt en onderhouden voor SCI Château de Barbet, hierna te noemen de SCI.

Op het gebruik van deze website zijn onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing. Dit betekent dat u geen gebruik moet maken van deze website indien u niet akkoord bent met (een van) onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

Van tijd tot tijd kan de VvV onderhavige Gebruiksvoorwaarden wijzigen. Alsdan bent u gehouden aan deze wijzigingen. Wij raden u daarom aan om periodiek deze Gebruiksvoorwaarden te controleren.

Disclaimer

De SCI sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van deze site, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen.

Hoewel bij het vervaardigen en het onderhouden van deze site de uiterste zorg is nagestreefd en nagestreefd zal worden, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt de SCI daarvoor geen aansprakelijkheid. De SCI kan dan ook geen garantie bieden dat deze website werkt zonder gebreken of dat deze website en/of de daaraan gekoppelde servers vrij zijn van enige onvolkomenheden.

De informatie op deze website is afkomstig van de SCI en/of van derden. De SCI is niet aansprakelijk voor- en kan geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. De SCI kan eveneens niet instaan of de door u geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Intellectueel eigendom

Alle rechten, met betrekking tot het Château de Barbet-logo en de merknaam Château de Barbet berusten bij SCI Château de Barbet. De informatie op deze site is auteursrechterlijk beschermd. Het is dan ook voor u als gebruiker niet toegestaan deze informatie te distribueren, verkopen, verveelvoudigen of op enige wijze te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht op deze informatie.

De SCI heeft het recht de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van haar website te verwijderen indien er sprake is van inbreuk op rechten van derde(n).

Links

Voor het gemak van de bezoekers bevat deze website links naar andere websites en/of bronnen, die onderhouden worden door derde(n). De SCI is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aldaar beschikbare informatie, geleverde zaken en/of diensten, het geldende privacybeleid of de beschikbaarheid van deze andere websites en/of bronnen.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen met de VvV welke ontstaan naar aanleiding van het gebruik -op welke wijze dan ook- van deze site, zullen worden worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter te Amsterdam, tenzij de VvV de voorkeur geeft het geschil aan het oordeel van een andere naar de normale regelen bevoegde, al dan niet Nederlandse rechter te onderwerpen.